poniedziałek 18 października 2021

Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej?

Ile się czeka na wpis do księgi wieczystej

Jak długo oczekuje się na wpis do księgi wieczystej? 

Obowiązujące prawo mówi o tym, że sąd rejonowy  i wydziały wieczystoksięgowe mają we własności prowadzenie ksiąg wieczystych. Mówi o tym art. 23 ust. z dnia 6 lipca 1982r o księgach wieczystych i hipotece. Na posiedzeniach niejawnych rozpatruje się czynności sądu w zakresie wieczystoksięgowego postępowania. 

Księgi Wieczyste On-line możesz znaleźć po numerze działki albo adresie.

Wpisów do ksiąg wieczystych dokonać może referendarz sądowy. Wniosek o wpis stanowi podstawę by dokonać wpis do księgi wieczystej. Złożyć może go zainteresowany. 

Postępowanie wieczystoksięgowe sprawia, że wpis w księdze wieczystej stanowi orzeczenie sądowe. Ma on ujawnić przeniesienie, powstanie albo ustanie praw rzeczowych w księdze wieczystej – w stanie rzeczywistym. Mówi o tym art. 626. Wpis ten nie wiąże się z wydaniem postanowienia przez sąd. 

Na właścicielu nieruchomości ciąży czynność uaktualnienia księgi wieczystej. Musi on złożyć wniosek do wydziału wieczystoksięgowego. Wnieść należy stosowne zmiany w treści księgi wieczystej. 

Osoba, która decyduje się na złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, pragnie by ujawniono go w terminie bez jakiejkolwiek zwłoki. Powinno to się odbyć w terminie dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku w sekretariacie wydziału wieczystoksięgowego. 

Czas oczekiwania na wpis w księdze wieczystej jest uzależniony od obłożenia pracy wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych. Zależnie od regionu albo miasta, czas ten wynosić może od paru tygodni do paru miesięcy. 

Każde z poniższych czynności prawnych, w przypadku opóźnień we wpisie do ksiąg wieczystych spowoduje powstanie szkód w majątku właściciela nieruchomości, nabywcy lub dzierżawcy:

 • Podział nieruchomości, 
 • Nabycie spadku, 
 • Nabycie nieruchomości, 
 • Ustanowienie hipoteki, 
 • Ustanowienie służebności drogi koniecznej albo przesyłu, 
 • Przekształcenie prawa do wieczystego użytkowania w prawo własności, 
 • Zamknięcie księgi wieczystej. 

Można znaleźć regulacje prawne, nakazujące zrobienie wpisu w księdze wieczystej w danym czasie? 

Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego nie mówią nic o terminie i okresie, kiedy sąd wieczystoksięgowy ma rozpatrzyć sprawę, o której jest mowa we wniosku, jak również zrobić wpis w odpowiednim dziale księgi wieczystej. 

Terminy znajdujące się w ustawie z dnia 6 lipca 2982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tyczą się sprawy, kiedy zakup nieruchomości odbywa się w inny sposób niż przez czynność prawną. Tymi czynnościami mogą być:

 • Zasiedzenie nieruchomości, 
 • Nabycie nieruchomości w wyniku dziedziczenia, 
 • Uwłaszczenia nieruchomości. 

Sposób takiego nabycia zmusza nabywcę nieruchomości do natychmiastowego ujawnienia swojego prawa w księdze wieczystej. Mówi o tym art. 35 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Brzmi on następująco:

„Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. W sytuacji, gdy na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej osoba trzecia doznała szkody, to właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za powstałą szkodę”.

Kiedy sąd wieczystoksięgowy dostaje zawiadomienie o zmianie właściciela nie od właściciela, który powinien złożyć wniosek, ale od sądu lub organu administracji rządowej – sąd może wyznaczyć grzywnę 500 zł – 10000 zł za opieszałość, celem spowodowania ujawnienia prawa własności. Mówi o tym art. 36 ustawy o ochronie ksiąg wieczystych i hipotek. 

Powyższe działania mają zapobiec utrzymaniu niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości wpisanym w księdze wieczystej, a faktycznym stanem prawnym określonej nieruchomości. 

Wraz z chwilą nabycia nieruchomości wykonując czynność prawną (akt notarialny), to notariusz odpowiadający za dany akt notarialny musi wprowadzić zmiany w księgach wieczystych. 

Notariusz po spisaniu aktu notarialnego, w ciągu trzech dni musi przesłać do wydziału ksiąg wieczystych, akt wraz z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej. Mówi o tym art. 92 par. 4 ustawy prawo o notariacie. 

Jaki jest obecny czas czekania na wpis do księgi wieczystej? 

Jak już wspomniano powyżej, okres oczekiwania na wpis w poszczególnych sądach rejonowych, może być różny i uzależniony od złożonych do wpisu wniosków. Przeważnie mijają dwa tygodnie od momentu złożenia wniosku do księgi wieczystej do chwili ujawnienia w księdze wieczystej. 

Sprawdzając orientacyjny czas czekania na wpis do księgi wieczystej, najłatwiej jest zadzwonić do wydziału wieczystoksięgowego lub sądu i zapytać przybliżony czas umieszczenia wpisu w księgach wieczystych. 

Niektóre sądy wieczystoksięgowe umieszczają przybliżony czas oczekiwania na wpis wniosku do księgi wieczystej na swoich stronach internetowych. Przed złożeniem wniosku, dobrze jest zajrzeć na stronę www danego sądu, czy znajdzie się tam taką informację. 

Jako przykład można przytoczyć tutaj Sad Rejonowy Warszawa – Mokotów. 

http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/807/hipoteka-ksiegi-wieczyste

Tutaj widzimy, że czas oczekiwania na realizację wpisu może trwać zależnie od wydziału od 2 do 5,5 miesiąca. 

Czy można przyspieszyć dokonanie wpisu do księgi wieczystej? 

Realizacja wpisu do księgi wieczystej, zależy nie tylko od liczby wniosków, które wpływają do sądu. Ważna jest też liczba osób zatrudnionych w wydziale wieczystoksięgowych referendarzy. 

Zatrudnienie dodatkowego pracownika mogłoby zmniejszyć obłożenie pracą i wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania na wpis wniosku do księgi wieczystej. Zwiększenie kadry nie będzie jednak łatwe. Z końcem zeszłego roku sytuacja nie była prosta. Niektóre sądy rejonowe przeznaczyły na to środki finansowe. Dało to możliwość na pracę w weekendy oraz pracę tymczasową. Ułatwiło to rozładowanie przestoju w wydziałach wieczystoksięgowych. 

Jakie mogą być powody dłuższego oczekiwania na wpis wniosku do księgi wieczystej? 

Z chwilą, kiedy pojawia się konieczność wprowadzenia w księgach wieczystych dużej ilości zmian następujących przez regulacje prawne. W to wliczyć należy decyzje administracyjne. Jako przykład może posłużyć tutaj sprostowanie oznaczenia nieruchomości poprzez zmianę nazwy ulicy, w skutek ustawy dekomunizacyjnej. W takiej sytuacji sądy wieczystoksięgowe mogą się zapchać, a na wpis poczeka się nawet kilka miesięcy. 

Oczekiwanie na wpis jest zależne również od inwestycji liniowych oraz powierzchniowych, które są planowane w danym obszarze. Realizacja tutaj ściśle wiąże się z obowiązkiem podjęcia decyzji administracyjnych będących podstawą do wpisu w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości. 

W gronie decyzji administracyjnych można wymienić m. in.:

 • o wywłaszczeniu (Art. 123 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami),
 • decyzja administracyjna przykładowo odnośnie wykonania inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 9 Ustawy z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego),
 • decyzje, z których wynika przebieg granic nieruchomości (Art. 33 Prawo geodezyjne i kartograficzne) i  wiele innych, 
 • decyzja o zezwoleniu na wykonanie inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź