PIT 39 za 2023 r. w 2024 r. Kalkulator, Podatki, Ulga

PIT 39 za 2023 r. w 2024 r. Kalkulator, Podatki, Ulga

 1. Definicje pojęć
 2. Deklaracja PIT-39
 3. Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz koszty uzyskania przychodu
 4. Własne cele mieszkaniowe – przykład

Poradnik rozliczenia deklaracji PIT 39 w 2024 r.

Co to jest PIT 39

PIT-39 to dokument, który służy do zgłaszania dochodów uzyskanych z sprzedaży nieruchomości, które nie wynikają z działalności zawodowej podatnika. Ponadto obejmuje przychody z tytułu posiadanych praw do prywatnych nieruchomości.

Czy muszę złożyć PIT 39

Urząd skarbowy automatycznie rozlicza dwie różne deklaracje: PIT-37 oraz PIT-38. Jednakże, gdy osiągamy dochody z handlu nieruchomościami (oraz związanych z nimi praw) na własny rachunek, musimy złożyć PIT-39 i uiścić odpowiedni podatek na podstawie naszej rocznej deklaracji.

Do kiedy PIT 39

Termin na złożenie PIT-39 za rok 2023 upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Jaki podatek dla PIT 39

Standardowa stawka podatku ryczałtowego w PIT-39 wynosi 19%. Jednakże istnieje wyjątek: jeśli odpłatna sprzedaż następuje w ramach działalności gospodarczej i ma miejsce po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, wówczas stawka ta może się zmienić.

Deklaracja PIT-39

Deklaracja PIT-39 (12) jest przeznaczona dla osób, które osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli od daty nabycia lub wytworzenia nieruchomości do daty jej sprzedaży nie minęło 5 lat, podlega on opodatkowaniu stawką podatku wynoszącą 19%, którą należy uregulować do 30 kwietnia 2024 roku.

Opodatkowaniu podlega sprzedaż lub zamiana nieruchomości i praw majątkowych, jeśli między datą nabycia lub wybudowania a datą zbycia nie minęło 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie). W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku z odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Za odpłatne zbycie uważa się każde przeniesienie prawa własności lub innych wspomnianych praw majątkowych, dokonane za korzyść majątkową.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości są wykazywane na formularzu PIT-39, który należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia (a w przypadku, gdy 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, do pierwszego następnego dnia roboczego po 30 kwietnia).

Termin na rozliczenie PIT za rok 2024 upływa do 30 kwietnia 2024 roku. W sekcji A formularza PIT-39 (12) należy wpisać miejsce i cel złożenia deklaracji – czy jest to pierwsze zeznanie roczne w danym roku, czy też korekta. Sekcja B przeznaczona jest na dane identyfikacyjne podatnika. W sekcji D podajemy dane finansowe, takie jak przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód ze sprzedaży nieruchomości.

Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz koszty uzyskania przychodu

Przychód ze sprzedaży nieruchomości obejmuje cenę ustaloną w umowie pomniejszoną o koszty związane z dokonaniem transakcji. W przypadku sprzedaży nieruchomości opodatkowanej podatkiem VAT, przychód należy wykazać po odjęciu należnego podatku od towarów i usług. Warto zauważyć, że koszty odpłatnego zbycia są odrębne od kosztów uzyskania przychodu.

Koszty odpłatnego zbycia to wydatki bezpośrednio związane z przeprowadzeniem transakcji. Mogą to być koszty niezbędne do sfinalizowania sprzedaży, takie jak wycena nieruchomości, opłaty pośredników, koszty reklamowe czy opłaty notarialne.

W polu „Przychody ze sprzedaży nieruchomości” należy podać przychód ustalony w umowie po odjęciu kosztów odpłatnego zbycia. Co jednak można uznać za koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości?

Koszty uzyskania przychodów, to:

 • koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,
 • koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego,
 • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania (np. wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania),
 • zapłacony podatek od spadków i darowizn – w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Przykład obliczenia zwolnionego dochodu, gdy część przychodu ze sprzedaży nieruchomości została przeznaczona na cele mieszkaniowe:

a) przychód z nieruchomości: 300 000 zł
b) koszt uzyskania przychodu: 200 000 zł (zakup nieruchomości + wykończenie + prowizja pośrednika)
c) dochód: 100 000 zł (300 000 – 200 000)
d) wydatki na cele mieszkaniowe: 250 000 zł

Obliczenie zwolnionego dochodu:

a) obliczamy udział wydatków na cele mieszkaniowe w przychodzie ze sprzedaży nieruchomości: 250 000/300 000 = 0,8333
b) teraz mnożymy ten udział przez dochód ze sprzedaży nieruchomości: 0,8333 x (300 000 – 200 000) = 83 330 zł
c) dochód zwolniony z opodatkowania 83 330 zł, dochód do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości 16 670 zł (100 000 – 83 330)
d) podatek do zapłaty 16 670 zł x 0,19 = 3167,3 zł

Jeśli dochód jest zwolniony z opodatkowania, nadal musi być wykazany w zeznaniu PIT, bez względu na to, czy jest to całość czy tylko część dochodu.

Jeżeli minie 3 lata od daty sprzedaży nieruchomości i nie wydamy środków na cele mieszkaniowe, chociaż w zeznaniu PIT-39 (12) zgłosiliśmy zwolniony dochód, jesteśmy zobowiązani do złożenia korekty deklaracji oraz do uregulowania podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Rodzaj odsetek (23/24) Stawka roczna (23/24)
Odsetki podstawowe 14.50 %
Odsetki podwyższone 21.75 %
Opłata prolongacyjna za odroczenie terminu płatności 7.25 %
Odsetki wynikające z korekty deklaracji podatkowej (pod 2 warunkami) 7.25 %

 

Odsetki te nalicza się od następnego dnia po terminie płatności, czyli po upływie terminu składania zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano dochód z odpłatnej sprzedaży, do dnia zapłaty podatku.

Własne cele mieszkaniowe w PIT-39

Nie płacimy podatku, gdy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości wydatkowaliśmy na własne cele mieszkaniowe.

Własne cele mieszkaniowe obejmują między innymi:

 • nabycie budynku/lokalu mieszkalnego, jego części lub udziału, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 • nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w ciągu dwóch lat od odpłatnego zbycia nieruchomości, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku/lokalu mieszkalnego lub jego części,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku/lokalu niemieszkalnego lub jego części.

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zaliczamy również:

 • spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami – zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe,
 • spłatę kredytu/pożyczki wraz z odsetkami – zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o którym mowa w pkt 1.,
 • spłatę każdego kolejnego kredytu/pożyczki wraz z odsetkami – zaciągniętego na spłatę kredytu/pożyczki, o których mowa w pkt 1. lub 2.

Jeśli kredyty wymienione powyżej zostały zaciągnięte przed uzyskaniem dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości, nie ma znaczenia, czy były przeznaczone na tę konkretną nieruchomość, czy na inną inwestycję mieszkaniową.

Chcesz sprzedać nieruchomość? Jeśli TAK wejdź na stronę KONTAKT. Szukasz biura nieruchomości? ZOBACZ TUTAJ. Zobacz również kanał na YOUTUBE.  Zapraszam do współpracy. PIT 39 za 2023 r. w 2024 r. Kalkulator, Podatki, Ulga.

Treść tego przewodnika nie stanowi porad prawnych, księgowych, finansowych ani podatkowych i nie może być traktowana jako profesjonalne doradztwo. Wyraża ona jedynie osobiste poglądy autora, oparte na najlepszej dostępnej wiedzy i doświadczeniu, jednakże należy pamiętać, że mogą one być niezastosowane w konkretnej sytuacji. Zanim skorzystasz z zawartych informacji, należy dokładnie zbadać ich przydatność do konkretnego przypadku i w przypadku kwestii podatkowych, księgowych czy prawnych, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalnymi doradcami.
Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *