niedziela 29 stycznia 2023

Najemca a wynajmujący – kim są?

Najemca a wynajmujący - kim są?

Najemca a wynajmujący – kim są?

Pojęcia najemcy i wynajmującego często niestety są mylone. Faktycznie są to dwie różne osoby, mające zupełnie inne prawa i obowiązki. Jaki? Przyjrzyjmy się temu. 

Najemca

Na początek przyjrzeć warto będzie się osobie najemcy. Dobrze wyjaśnia wszystko Ustawa o ochroni praw lokatorów. Przytoczyć warto tutaj treść art. 2.1. niniejszej ustawy, który brzmi:

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności.”

O najemcy jest również mowa w Kodeksie cywilnym odnośnie do umowy najmu w Art. 659. §1:

„Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.”

Zapoznawszy się z powyższymi definicjami, nie będzie się miało wątpliwości, co do faktu kim jest najemca. Jest to najprościej mówiąc, lokator danego lokalu, najmujący go w zamian za czynsz – korzyść materialną – płacony na rzecz wynajmującego. Najemca może zamieszkiwać mieszkanie lub dom przez określony lub nieokreślony czas. Nie posiada on jednak praw własnościowych do lokalu, z którego korzysta. 

Wynajmujący

O wynajmującym wspomina Kodeks cywilnego w Art. 659. §1 oraz w Ustawie o ochronie praw lokatorów w Art. 2.1.:

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

2) właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.”

Wynajmujący jest właścicielem mieszkania, domu lub lokalu, który udostępnia najemcy nieruchomość najemcy za określoną korzyść materialną, czyli czynsz. Wszystkie zapisy zostaną zawarte w pomiędzy stronami w umowie w formie pisemnej.Wynajmujący posiada wszystkie prawa własnościowe do wynajmowanego lokalu. 

Obowiązki i prawa najemcy

Obowiązki i prawa najemcy zawarte są w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mianowicie:

 • Najemca może godnie zamieszkiwać i tutaj wynajmowany lokal nie można w jakikolwiek sposób zagrażać życiu i zdrowiu najemcy, więc wynajmujący powinien dokonać niezbędnych napraw i remontów,
 • Najemca może zarządzać mieszkaniem, czyli podpisywać umowy dotyczące internetu lub dokupić wyposażenie, które po zakończonym wynajmie zabierze ze sobą,
 • Nie można wyrzucić najemcy z mieszkania z dnia a dzień, tylko bardziej jeśli w umowie widnieje okres wypowiedzenia,
 • Najemca powinien zostać poinformowany o fakcie, że właściciel odwiedzi mieszkanie. Wynajmujący ma prawo wejścia jedynie do lokalu, jeżeli najemca utrudnia mu spotkanie lub oględziny. Najemca zawsze musi być obecny w czasie wizyty wynajmującego, 
 • Najemca może dokonać zmian w mieszkaniu, ale nie może bez zgody właściciela wszystkiego przeorganizować,
 • W przypadku pojawienia się wad ukrytych, jeśli nie wynikają one z winy najemcy, ma on prawo do obniżenia czynszu lub wypowiedzenia umowy. 

Najemca posiada także obowiązki, głównie jest zobligowany do przestrzegania wszystkich umownych zapisów. Lokal powinien zawsze utrzymywać w dobrym stanie – wspomina o tym art. 6b Ustawy o ochronie lokatorów:

„Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego.”

Obowiązki i prawa wynajmującego

Obowiązki i prawa wynajmującego zostały także zawarte w Ustawie o ochronie praw i lokatorów, mianowicie:

 • Wynajmujący może pobierać kaucję za mieszkanie, która stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym zniszczeniem powstałym w trakcie najmu. Wprawdzie wysokość kaucji ustalana jest przez wynajmującego, jednak nie może ona przekroczyć dwunastokrotności stawek czynszu za daną nieruchomość,
 • Najemca dokonawszy całkowitej zmiany wnętrza bez wiedzy wynajmującego, może zostać zobligowany do przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego na własny koszt,
 • Wynajmujący może podnieść czynsz w każdym momencie trwania umowy – informacja powinna zostać najemcy przekazana odpowiednio wcześniej, by ten mógł ewentualnie rozwiązać umowę, w przypadku gdy nie będzie w stanie płacić wyższego czynszu,
 • Wynajmujący może egzekwować czynsz na kilka sposobów – słownie, pisemnie, poprzez blokadę kaucji, sądownie, eksmisją (ta jedynie na podstawie wyroku sądowego).,
 • Wynajmujący może wymagać od najemcy szanowania zasad współżycia społecznego we wspólnocie. 

Obie strony muszą w taki sam sposób przestrzegać zapisów zawartej umowy. 

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź