sobota 23 września 2023

Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego

Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący jego autorską opinię o wartości nieruchomości. Dokument ten przygotowuje się zwykle w związku z chęcią zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup lub remont nieruchomości, na użytek przedsiębiorców lub stron postępowań sądowych.

W zależności od przedmiotu wyceny rzeczoznawca majątkowy do prawidłowej wyceny nieruchomości będzie potrzebować różnych danych i/lub dokumentów. Na życzenie klienta rzeczoznawca majątkowy może samodzielnie pobrać część z nich z odpowiednich urzędów.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze dokumenty niezbędne do przygotowania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego w podziale według kryterium typu nieruchomości.

Dokumenty do operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
 • Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • akt nadania (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej

(lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w budowie, lokal użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości, np. umowa przedwstępna sprzedaży lokalu (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW) – jeśli została założona dla lokalu,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy),
 • kopia umowy realizacyjnej z deweloperem (jeśli dotyczy),
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • dokumentacja techniczna (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej

(w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem w budowie)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza, 
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości komercyjnej

(nieruchomość biurowa, handlowa, magazynowa lub przemysłowa)

 • dziennik budowy, gdy inwestycja nie została zakończona (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza, 
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna, tj. projekt architektoniczno-budowlany, rzut lokalu itd,
 • informacja o wysokości podatku od nieruchomości,
 • informacja o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku (jeśli dotyczy),
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie nieruchomości (jeśli dotyczy),
 • informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • informacje o rodzaju zawartej umowy najmu (opcjonalnie),
 • informacje o wysokości stawek najmu (opcjonalnie).

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź