Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, stanowiący jego autorską opinię o wartości nieruchomości. Dokument ten przygotowuje się zwykle w związku z chęcią zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup lub remont nieruchomości, na użytek przedsiębiorców lub stron postępowań sądowych.

W zależności od przedmiotu wyceny rzeczoznawca majątkowy do prawidłowej wyceny nieruchomości będzie potrzebować różnych danych i/lub dokumentów. Na życzenie klienta rzeczoznawca majątkowy może samodzielnie pobrać część z nich z odpowiednich urzędów.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze dokumenty niezbędne do przygotowania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego w podziale według kryterium typu nieruchomości.

Dokumenty do operatu szacunkowego niezabudowanej nieruchomości gruntowej:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza,
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
 • Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • akt nadania (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej

(lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w budowie, lokal użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości, np. umowa przedwstępna sprzedaży lokalu (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW) – jeśli została założona dla lokalu,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy),
 • kopia umowy realizacyjnej z deweloperem (jeśli dotyczy),
 • decyzja o sposobie użytkowania lokalu o funkcji niemieszkalnej (jeśli dotyczy),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie),
 • dokumentacja techniczna (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej

(w tym nieruchomości zabudowanej budynkiem w budowie)

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza, 
 • wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,
 • dokumentacja techniczna (np. projekt budowlany),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dziennik budowy (do wglądu),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

Dokumenty do operatu szacunkowego nieruchomości komercyjnej

(nieruchomość biurowa, handlowa, magazynowa lub przemysłowa)

 • dziennik budowy, gdy inwestycja nie została zakończona (do wglądu),
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (nr KW),
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • mapa ewidencyjna (wyrys z mapy ewidencyjnej),
 • mapa zasadnicza, 
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna, tj. projekt architektoniczno-budowlany, rzut lokalu itd,
 • informacja o wysokości podatku od nieruchomości,
 • informacja o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku (jeśli dotyczy),
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie nieruchomości (jeśli dotyczy),
 • informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy),
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (opcjonalnie),
 • informacje o rodzaju zawartej umowy najmu (opcjonalnie),
 • informacje o wysokości stawek najmu (opcjonalnie).
Prev Dalej
0 opinii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *