poniedziałek 6 grudnia 2021

Typy działek gruntowych – klasyfikacja

Typy działek gruntowych - klasyfikacja

Typy działek gruntowych – klasyfikacja

Dokument, który określa typu działek, to miejski plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejski plan zagospodarowania przestrzennego uchwała Rada Gminy. Jest to akt prawa miejscowego. Ustalenia ustalają sposób użytkowania prawa własności nieruchomości. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Każdy może zgodnie z ustawą:

 1. zagospodarowanie terenu, zgodnie z tytułem prawnym, zgodnie z warunkami planu przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania przestrzennego. Nie może to jednak naruszać interesu publicznego albo osób trzecich,
 2. Ochrona indywidualnego interesu prawnego, jeśli zagospodarowane obszary należą do jednostek organizacyjnych lub osób prywatnych.

Typy działek gruntowych – klasyfikacja

Podstawowe typy działek gruntowych

Działka budowlana 

Jest to nieruchomość leżącą na terenie gminy, której przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest stricte budowlane.

Działki budowlane posiadają odpowiednią wielkość, cechy geometryczne, dostęp do mediów i dróg publicznych. Cechy te spełniają wymogi wynikające z przepisów i aktów prawa miejscowego – odrębnych.

Działki te mają odpowiednie położenie wpisane w ewidencji gruntów i budynków. Załącznik 6 do Rozporządzenia w kwestii ewidencji gruntów oraz budynków, dzieli działki te na użytki gruntowe zgodnie z klasyfikacją:

 • tereny mieszkaniowe – B,
 • tereny przemysłowe – Ba,
 • inne tereny zabudowane – Bi,
 • zurbanizowane tereny niezabudowane albo w trakcie zabudowy – Bp,
 • tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz.

Działki siedliskowe – zagrodowa zabudowa

Działka siedliskowa jest nieruchomością, gdzie jako właściciel widnieje osoba posiadająca prawa wykonywania rolniczego zawodu – posiadająca minimum 1 hektar rolnej ziemi. 

Planowana zabudowa domu – plus budynki gospodarcze- musi się zgadzać z planem zagospodarowania przestrzennego. 

MPZP jasno wytycza powierzchnię zabudowy siedliskowej. Wielkość takiej działki zawsze będzie miała duże znaczenie, jeśli chciałoby się w przyszłości starać o pozwolenie na budowę. Jeżeli dysponujemy mniejszą powierzchnią działki, to nie otrzymamy pozwolenia na budowę czegokolwiek. 

Jeśli gmina nie posiada MPZP, można wystąpić z wnioskiem o uzyskanie warunków na zabudowę dla siedliska. Warunki można uzyskać, kiedy jest odpowiednie:

 • uzbrojenie terenu,
 • dostęp do drogi publicznej,
 • sąsiednia działka jest zabudowana.

Powyższe nie obowiązuje, jeśli wielkość gospodarstwa rolnego, będzie przekraczała średnią powierzchnię gospodarstwa w gminie, w której jest usytuowane. W przypadku, kiedy nie jesteśmy rolnikami, to pozostaje nam jedynie odrolnienie działki. Cała procedura została określona w ustawie z dnia 3.02.1995 r..

Działki rolne

Działka rolna to grunt sklasyfikowany jako użytek rolny w ewidencji gruntów i budynków. Jedynie grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności, innej niż rolnicza, niesklasyfikowane tutaj.

Użytki rolne podzielić można na:

 • grunty orne – R,
 • sady – S,
 • łąki trwałe – Ł,
 • pastwiska trwałe – Ps,
 • grunty rolne zabudowane – Br, grunty pod stawami – Wsr, grunty pod rowami – W, grunty zadrzewione oraz zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr.

Działki rekreacyjne

Podobnie jak budowlane, działki rekreacyjne mają umiejscowienie w MPZP i z pewnością tam znajdzie się informacje dotyczące zabudowy tego typu działek. 

W Państwowej Ewidencji Gruntów działki te oznacza się jako Bz – czyli tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Działki leśne

Działka leśna według ustawy o lasach z dnia 29.09.1991 roku i ustawy o podatku leśnym z dnia 30.10.2002 roku, jest lasem. Grunty leśne sklasyfikowane są w Ewidencji Gruntów i Budynków również jako lasy. W EGiB lasy występują pod oznaczeniem – Ls. 

Lasy ochronne jedynie mogą mieć zabudowania wykorzystywane jedynie w gospodarce leśnej, bezpieczeństwie państwowym, obronności, oznakowaniu geodezyjnemu, nawigacyjnym, ochronie zdrowia i urządzeniach służących turystyce. 

Lasy mogą wyjątkowo za zgodą odpowiedniego organu być przeznaczone na inne cele niż leśne. Planując jakąkolwiek inwestycję w pobliżu lasu, zawsze musisz pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości  od ściany lasu. Wydawaniem opinii zajmuje się miejscowy Nadleśniczy. 

Działki inwestycyjne – inaczej przemysłowe

Działka tego typu jest nieruchomością o przeznaczeniu przemysłowym lub inwestycyjnym w MPZP. Patrząc na ich zwiększoną uciążliwość, są one usytuowane z reguły na obrzeżach miejscowości. 

W Państwowej Ewidencji Gruntów Działki Inwestycyjno-przemysłowe występują pod oznaczeniami:

 • tereny przemysłowe – Ba,
 • inne tereny zabudowane – Bi,
 • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – B.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3.02.1995 r.
Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 29 września 1991r. o lasach.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Typy działek gruntowych - klasyfikacja

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź