czwartek 23 września 2021

Na co zwracać uwagę przy cesji wierzytelności? Czym ona jest?

Na co zwracać uwagę przy cesji wierzytelności

Na co zwracać uwagę przy cesji wierzytelności? Czym ona jest?

Wierzytelności mogą zostać przekazane pod kilkoma wyjątkami osobom trzecim. W rezultacie to właśnie ona zarządzać będzie nabytym długiem. Sam też na siebie bierze ściągnięcie długu. Do tego właśnie służy umowa cesji – przelew wierzytelności. 

Nim skupimy się na samej cesji, zwróćmy uwagę na ważną kwestię. Wierzytelność i dług oraz różnice pomiędzy tymi pojęciami, ponieważ bardzo często się je myli. Większość z nas postrzega je jako synonim – niestety tak do końca nie jest. Długiem nazywamy zadłużenie wynikające z danej umowy.

Wierzytelność z kolei to prawo do żądania do uregulowania długu. Kiedy patrzymy z boku, faktycznie może się wydawać, że chodzi o te same kwoty, przedmioty czy kwestie. Z punktu widzenia stron, niestety są to różne kwestie. Jako doskonały przykład można tutaj podać kredyt, który dla nas stanowi dług, jednak dla banku będzie wierzytelnością. Właśnie! Różnica polega na tym, czy daną kwotę otrzymujemy, czy musimy spłacać. 

Wierzytelność mogą stanowić kwoty z faktur, które zostały wystawione, bowiem istnieje jakaś umowa; zakup na raty; abonament telefoniczny; składki ubezpieczeniowe; prawo własności mieszkania – które deweloper dopiero buduje.

Na czym dokładniej polega cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to nic innego jak umowa. Przenosi ona na osobę trzecią prawo do wnoszenia od dłużnika o spłatę. Zawierana jest ona pomiędzy obecnym jej właścicielem, czyli cedentem, a osobą, która ją nabywa, czyli cesjonariusz. Nabywa się wszystko łącznie z odsetkami, zabezpieczeniem oraz ryzykiem niewypłacalności dłużnika.

Dłużnik nie stanowi strony umowy cesji i nie jest konieczna tutaj jego zgoda. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja kiedy, gdzie w umowie znajdzie się takowy zapis. Wierzyciel w każdej sytuacji powinien zostać powiadomiony o fakcie zawarcia umowy przelewu wierzytelności. Jest to w interesie każdej ze stron.

Chociaż wierzytelność kojarzy się nam z niespłaconymi długami, spotkać się możemy też z nią w innych przypadkach. kiedy decydujemy się na zawarcie umowy kredytowej albo leasingowej, wykonuje się cesję polisy ubezpieczeniowej na bank. W sytuacji na przykład, kiedy zachodzi konieczność rozstania się z partnerem, wówczas jeden z małżonków przejmuje na siebie całość kredytu – w ten sposób mamy styczność z przelewem wierzytelności.

Odkupienie wierzytelności najczęściej jest związane z opłatą. Najczęściej stanowi to określony procent długu albo dokładne określenie kwoty, którą to cesjonariusz powinien przekazać cedentowi.

W jakich sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy cesji wierzytelności?

Cesji może podlegać wszystko co pieniężne i niepieniężne, niezależnie czy są one po terminie, czy nie. Artykuł 509 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, że bez zgody dłużnika wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, wyjątkiem jest sprzeciw ustawie, czy zastrzeżenie umowne lub właściwości zobowiązania. 

Przepisy wskazują jako niemożliwe przekazanie niezbywalnych praw – wynagrodzenia, alimentów, roszczeń szkodowych na osobie (renta). Podobnie jak prawo pierwokupu, odkupu, dożywocia, służebności osobistej.

W przypadku kiedy w umowie został zawarty wpis pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem o braku możliwości cesji, to również nie będzie możliwa ona do przeprowadzenia. Z reguły jednak dłużnicy zastrzegają sobie fakt, iż ewentualne przelewy wymagać będą ich zgody. By cesja była skuteczna w umowie należy wpisać taką zgodę.

Umowy deweloperskie realizuje się w przyszłości i tutaj, pomimo że jej podmiot jeszcze nie istnieje, jest ona zobowiązująca dla obu stron. Nabywca bowiem ma termin na uregulowanie danych transz, a deweloper na oddanie mieszkania, budynku lub garażu. W tego tupu umowach dwie strony posiadają prawa, ale i obowiązki.

W sytuacji chęci sprzedaży mieszkania, zanim nastąpi jego przekazanie, konieczna jest zgoda dewelopera. Są przypadki, że niekiedy udzielana jest ona „z góry” poprzez zapis znajdujący się w umowie albo oświadczenie, lecz spotyka się również w przypadkach sporządzania umowy przelewu wierzytelności.

Jak sama umowa cesji wygląda?

Prawo nie będzie nam narzucać sztywnych form umowy. Głównie dlatego by mieć dowód, potwierdza się ją na piśmie. Jeżeli jest tak, że umowa z kolei wymaga formy pisemnej, wówczas za każdym razem należy takową spisywać. Umowa cesji musi zawierać miejsce oraz datę jej zawarcia, strony i dane dotyczące cesji.

Co dokładniej powinno znaleźć się w umowie?

Najważniejsze zawsze jest określenie tego, co jest przedmiotem umowy, jak i zapisu dotyczącego przelewu wierzytelności. Warto dołączyć zawsze kopię umowy albo dokumentu, który potwierdza obecność wierzytelności. Wskazane też powinny zostać strony cesji – obecny i przyszły wierzyciel. Znaleźć powinny się też informacje dotyczące przekazywania wierzytelności. Dłużnik nigdy nie będzie stroną umowy dotyczącej cesji wierzytelności.

Istotne jest powiadomienie go o zmianie właściciela wierzytelności. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wątpliwości co do skuteczności przelewu. W umowie widnieć będzie ustalenie o sposobie poinformowania dłużnika przez zbywcę o cesji. Możliwe jest również spisanie oświadczenia  o sprzedaży wierzytelności. Podpisane powinno być ono przez cedenta, a nabywca sam wysyła je właśnie dłużnikowi. 

Dlaczego to takie ważne?

Dłużnik, wiedząc o zadłużeniu istniejącym u danego wierzyciela, może po prostu je odesłać do niego. Wówczas to na cesjonariuszu będzie ciążył obowiązek dowiedzenia, że dłużnik był skutecznie poinformowany o zmianie lub dochodzić zwrotu od cedenta. Jeśli okazałoby się, iż jest on niewypłacalny, to niestety nie uda się spłaty odzyskać. Wtedy dłużnik nie oddaje ich też po raz drugi. Kiedy jednak wpłaciłby staremu wierzycielowi i byłby o tym skutecznie poinformowany, to wierzyciel może jej jeszcze raz dochodzić.

Komu można sprzedać wierzytelność?

Jako pierze pewnie myślisz, że będą to firmy windykacyjne, lecz stanowią one tylko sporą część zawierających cesje wierzytelności. Nie każdy pewnie jak się domyślasz ma czas, siły i cierpliwość by się użerać z dłużnikiem. Kolejną grupę, stanowią umowy gdzie jest przenoszone prawo przyszłej należności, głównie w przypadku polis ubezpieczeniowych na bank. To takie alternatywne zabezpieczenie spłaty w razie „W”.

Przedsiębiorcy wystawiający z reguły faktury z długimi terminami płatności decydują się na tak zwany faktoring. Jest to cesja obejmująca nie przeterminowane należności, co daje możliwość szybszego uzysku środków. Rozliczeniem z dłużnikiem zajmuje się faktor, który też właśnie wypłacił wcześniej już środki. Oczywiście takie przejęcie wierzytelności wiąże się z opłatą pobierana od cedenta. To wszystko ma na celu zmniejszenie ryzyka straty, gdyby dłużnik okazał się niewypłacalny.

Kiedy cesja wierzytelności okazuje się jednak nieskuteczna?

Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i najmniejszy szczegół może zaważyć na tym, iż umowa okaże się nieskuteczna. Najczęściej chodzi o zgodę dłużnika na cesję. Przelew wierzytelności uznaje się również za nieskuteczny w chwili, kiedy nabywca wierzytelności nie ma możliwości udowodnienia, że jest faktycznym nabywcą wierzytelności. Ważne jest zawarcie jej na piśmie, z naciskiem na wskazanie przejęcia wierzytelności.

 

Jak oceniasz artykuł?
Wysyłanie
Ocena
5 (15 )

0 opinie

Zostaw odpowiedź