środa 10 sierpnia 2022

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Każdy właściciel lokalu, musi wiedzieć na czym polega bezumowne korzystanie z nieruchomości i co dobrze zrobić, kiedy znajdzie się w takiej sytuacji. Jak zatem wyegzekwować swoje prawa i jakiego typu roszczenie złożyć?

Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Bezumownym korzystaniem z nieruchomości określa się sytuacje, w których dochodzi do korzystania z lokalu bez zgody właściciela lub posiadania tytułu prawnego do ów nieruchomości. Może się to odbywać w sposób świadomy lub nie.

Bezumownie z nieruchomości można skorzystać w różnych sytuacjach. Najczęściej jednak ma to miejsce w chwili, kiedy kończy się wynajem lub zostało złożone wypowiedzenie, niekiedy również przy wygaśnięciu umowy dzierżawy gruntów. Zgodnie z powyższym jako bezumowne korzystanie można uznać parkowanie na działce sąsiada bez jego zgody, a tym bardziej odmowę opuszczenia mieszkania.

Roszczenia wynikające z bezumownego korzystania z nieruchomości

Chcąc wyegzekwować roszczenie od bezpodstawnie zajmującej nieruchomość osoby, można się powołać na podstawę prawną art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego:

„Art. 224. [Odpowiedzialność posiadacza w dobrej wierze]

  • 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.”

Co może w takim razie zrobić właściciel nieruchomości? Może żądać jej wydania, zaprzestania naruszeń lub też przywrócenia stanu zgodnego z literą prawa. Może też ubiegać się o wypłacenie odszkodowania za bezpodstawne korzystanie z nieruchomości, pogorszenie stanu albo utratę.

Można dochodzić roszczeń:

  • polubownie przy zawarciu porozumienia stron,
  • sądownie, kiedy to strony nie potrafią dojść do żadnego konsensusu.

Roszczenie wydania nieruchomości

Wydanie nieruchomości jest roszczeniem windykacyjnym. Roszczenie to zakłada się, kiedy właściciel nie ma możliwości korzystania z własnej nieruchomości,. gdyż ta pozostaje w rękach innej osoby nieposiadającej do tego uprawnień. Sytuacja ta występuje najczęściej, kiedy dochodzi do wygaszenia umowy najmu lub dzierżawy i najemca nie kwapi się do opuszczenia przykładowo zamieszkiwanego lokalu.

Chcąc ubiegać się o wydanie nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do złożenia pozwu do sądu okręgowego – miejscowego, zgodnie z lokalizacją nieruchomości. Musi się znaleźć w pozwie rodzaj stawianego żądania, czyli tutaj będzie to nakaz wydania nieruchomości oraz wartość nieruchomości, opis nieruchomości oraz świadkowie. Dodatkowo należy uiścić wpis sądowy w kwocie 5% sporu, co jest wymagane do wszczęcia postępowania.

Właściciel powinien dokładnie opisać zaistniałą sytuację, nakreślając, kiedy i jak rozpoczęte zostało bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz w jaki sposób były podejmowane polubowne kroki mające rozwiązać spór.

Roszczenie przywrócenia do stanu pierwotnego oraz zaniechania naruszeń

Roszczenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaniechania naruszeń ma miejsce, kiedy ktoś nieuprawniony korzysta z nieruchomości, ale nie przejmuje nad nią władztwa. Jako przykład można tutaj przytoczyć parkowanie na czyjejś posesji samochodu lub wypasanie krów na działce sąsiada.

Właściciel nieruchomości, gdzie zostały naruszone prawa własności, ma prawo żądania przywrócenia do stanu zgodnego z prawem, czyli mówiąc wprost spowodowania, by pozwany już więcej z nieruchomości tej nie korzystał. Tego typu roszczenie ma charakter negatoryjny.

Roszczenie i zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Tego typu roszczenie jest roszczeniem uzupełniającym. Można takie roszczenie złożyć oddzielnie lub z wyżej omówionymi roszczeniami. Wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowi opłatę, która normalnie zostałaby wpłacona na poczet np. wynajmu lokalu.

W pozwie należy wskazać kwotę, jakiej domaga się właściciel oraz jakiego okresu ona dotyczy. Pozew składa się do sądu okręgowego właściwego miejscowo. Warto pamiętać o tym, że tak jak i w pozostałych przypadkach, należy wnieść tutaj opłatę w wysokości 5% wartości sporu, celem wszczęcia postępowania.

Udowodnić musi powód, że pozwany działał w złej wierze oraz wykazać, że wysuwane żądania są zasadne.

 

Podobne artykuły:

ZOBACZ WSZYSTKIE OPINIE (0)

0 opinie

Zostaw odpowiedź